/ Zetje VAR op de kaart!

Trainingen voor VAR, VVAR, ZAR, PAR, MAR, VSC en VSB

Zetje verzorgt maatwerktrainingen, begeleiding en teamcoaching voor:

 • VAR-ren - verpleegkundige adviesraden
 • VVAR-ren - verpleegkundige- en verzorgende adviesraden
 • ZAR-ren - multidisciplinaire zorgadviesraden
 • PAR-ren - multidisciplinaire professionele adviesraden
 • MAR-ren - multidisciplinaire adviesraden
 • VSC-en - verpleegkundige staf conventen
 • VSB-en - verpleegkundige stafbesturen

 

Ik werk graag en exclusief samen met teams en groepen die bereid zijn om met zichzelf aan de slag te gaan en zich verder willen professionaliseren om het optimale met elkaar te bereiken. Dat wil zeggen: goed georganiseerde medezeggenschap die vanuit een eigen missie, visie en doelen een wezenlijke bijdrage levert aan het beleid van de organisatie.


Zetjes visie op de VAR, VVAR, ZAR, PAR, MAR, VSC en VSB

Een VAR - VVAR - ZAR – PAR - MAR - VSC - VSB zie ik als een autonoom adviesorgaan voor de raad van bestuur of directie van een zorginstelling. Voor de leesbaarheid gebruik ik verder alleen de afkorting VAR (lees hier ook VVAR, ZAR, PAR, MAR, VSC of VSB).

 

Boek - Zetje Verpleegkundige Adviesraad op de kaart!

Vanuit de visie dat kennis er is om te delen, schreef ik dit praktische handboek voor iedereen die serieus werk wil maken van een volwassen en professionele medezeggenschap voor zorgprofessionals.
Dit boek is een bron van informatie en inspiratie voor de Verpleegkundige Adviesraad (VAR): zijn leden, voorzitters en (ambtelijk) secretarissen én hun bestuurders.

 

Ben je benieuwd naar wat dit boek voor jou of jouw VAR kan betekenen?

» Bekijk hier de inhoudsopgave Zetje VAR op de kaart!
» Bestel het boek Zetje VAR op de kaart!

 

Boeken - De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of 'op de bek feeden'?

Speciaal voor de medezeggenschap schreef ik de boeken De kunst en kunde van vragen stellen en Feedback of 'op de bek feeden'. Twee praktische boeken die de VAR helpen om doelgericht vragen te leren stellen en om eenvoudig effectieve feedback te geven. Interesse?

» Bekijk en download het boek De kunst en kunde van vragen stellen; een erVARing rijker!

» Bekijk en download het boek ‘Feedback of op de bek feeden’; een Zetje in voortVARende feedback!


Wil je een VAR oprichten?
Download hier een stappenplan voor het oprichten van een VAR.


Samenstelling VAR

Een VAR bestaat uit verpleegkundigen, verpleegkundigen en verzorgenden en/of paramedici, andere zorgprofessionals (denk aan fysiotherapeuten, radio-diagnostisch laboranten, logopedisten, sociotherapeuten, etc.) en krijgt professionele ondersteuning van een ambtelijk secretaris.

 

Onmisbaar en autonoom
Ik zie de VAR als een belangrijke en onmisbare partner van de bestuurder die invloed uitoefent op de beleidscyclus vanaf het moment van beleidsontwikkeling. Een VAR is niet opgenomen in de hiërarchische lijn van een instelling of organisatie en volledig autonoom. De adviesraad  bepaalt zelf zijn werkwijze, agenda en mate van invloed. Uiteraard binnen de grenzen van redelijkheid. Boodschap aan de bestuurder is altijd: “zo snel als het kan en zo langzaam als het moet”. Ik stimuleer dat enorm in trainingen.

 

Eigen koers
VAR-ren met een duidelijke richting en koers (missie, visie en doelstellingen), die goed met elkaar samenwerken,  kunnen echt wezenlijke invloed uitoefenen op het organisatiebeleid. Zij zorgen voor betere en meer gedragen organisatiebesluiten.

 

Ontwikkeling competenties en kracht
De ervaring en competenties van de VAR-leden bepalen de kracht, invloed en slagvaardigheid van de VAR. Competenties zijn te ontwikkelen en ervaring doe je gaandeweg samen op. Zo groeit de VAR stap voor stap van een reactieve VAR naar een (pro)actieve VAR. Een training van Zetje geeft de hele VAR, het Dagelijks Bestuur (DB) en de Ambtelijk Secretaris (AS) eigen visie en kracht.
Download hier een competentieprofiel van een "ideaal" VAR-lid.

– Dagelijks bestuur
Een dagelijks bestuur (DB) is een belangrijk orgaan binnen een VAR. Het DB geeft op een niet-hiërarchische manier leiding en structuur aan het werk van de medezeggenschap. Dat is geen gemakkelijke opgave. Daarom is duidelijkheid zo belangrijk. Duidelijkheid over de taak, rol, bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het DB. Die afspraken leg je samen vast. Sleutelwoord voor een DB is Leiderschap.

 

– Ambtelijk secretaris
Een onmisbare taak, rol en functie binnen de VAR is die van ambtelijk secretaris (AS), vaak een ondergewaardeerde en onbegrepen functie. Een AS is namelijk géén gekozen lid van de groep, maar maakt er toch deel van uit. Een groep die de AS doorgaans loyaal dient. Een goede AS ontzorgt de VAR die zich daardoor op de inhoud kan concerten. Samen bepaal je de positie, taak, rol en functie van de AS. Die kan variëren van secretarieel ondersteunend, begeleidend, adviserend en/of beleidsmatig ondersteunend. Zo zorgt een AS voor planning, proces en procedures en bewaakt de continuïteit binnen de medezeggenschap. Door in trainingen bewust aandacht te geven aan de positie, taak, rol en functie van de AS, kan de VAR meer en beter gebruik maken van de ambtelijk secretaris als professional.

 

Doelstellingen VAR

Uiteraard heeft elke VAR zijn eigen doelen en aandachtsgebieden.
Globaal en algemeen gesteld is het doel voor een VAR: de kwaliteit van de zorg waarborgen en die, waar mogelijk, te verbeteren door, vanuit de optiek van de zorgprofessional:

·        in een zo vroeg mogelijk stadium invloed uit te oefenen op het organisatiebeleid;

·        de bestuurder, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over de vak- en zorginhoudelijke ontwikkelingen.

·        de beroepsinhoudelijke ontwikkelingen te volgen en deze, waar nodig en mogelijk, bij collega’s te stimuleren.

·        bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van en het stimuleren en uitdragen van zorgprofessional Leiderschap.

Zo draagt de VAR bij aan een grotere betrokkenheid en draagvlak van de zorgprofessionals bij het (nieuwe) beleid van de organisatie.

Een van de middelen van een VAR om de beroepsinhoudelijke ontwikkelingen bij collega's te stimuleren is om een symposium te organiseren.
Download hier een stappenplan /checklist voor het organiseren van een VAR-symposium.

 

Reglement
Een VAR heeft een duidelijk Reglement nodig met daarin onder andere :

 • De samenstelling van de VAR;
 • De werving en selectie van VAR-leden;
 • De wijze van besluitvorming;
 • De verkiezing van een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris;
 • Etc. 
  Download hier een voorbeeld Reglement.

Samenwerkingsovereenkomst - gezonde dialoog

In de visie van Zetje bepaalt de VAR vanuit een zelfstandige positie zijn eigen agenda. De agenda van de zorgaanbieder is, hoe belangrijk ook, niet de agenda van de VAR. En net als de VAR heeft ook de bestuurder eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daar hoort verschil van inzicht bij, net als tegengestelde meningen en het accepteren van verschillende belangen.

 

Ik pleit ervoor om als VAR, samen met de bestuurder/directie, een samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Daarin leg je samen vast hoe je met elkaar wilt samenwerken, over welke faciliteiten de VAR beschikt, hoe vaak je met elkaar overlegt, etc. In feite kun je alles vastleggen wat je gezamenlijk wilt. Een samenwerkingsovereenkomst biedt structuur, duidelijkheid en houvast.

 

Zetje helpt VAR en bestuurder bij het organiseren van praktische medezeggenschap en een gezonde dialoog.
Download hier een voorbeeld samenwerkingsovereenkomst VAR-bestuurder.

 

CAO’s zorginstellingen
Een aantal CAO’s in de zorg bevelen een VAR aan. Ook zonder verwijzing in een CAO is oprichting van een VAR goed mogelijk.

 

Uit CAO Ziekenhuizen:
‘Teneinde de kwaliteit en de professionele ontwikkeling van de verpleegkundige zorg te verbeteren, bevelen cao partijen aan dat op instellingsniveau wordt voorzien in een adequate vorm van advisering vanuit de verpleging door de realisering van een Verpleegkundige Adviesraad (VAR).’

 

Uit CAO VVT

‘Adviesraad van Zorgmedewerkers
Om bij te dragen aan de professionaliteit en kwaliteit van de verzorgende en verpleegkundige zorg bevelen cao-partijen aan om een Adviesraad voor zorgmedewerkers in te stellen.’

 

Uit CAO gehandicaptenzorg
‘In de preambule van de CAO wordt opgenomen dat sociale partners aanbevelen dat er op organisatieniveau goede afspraken worden gemaakt over de invloed van zorgmedewerkers op de invulling van het zorginhoudelijk beleid. Daartoe worden in de CAO-app linken opgenomen naar professionele statuten van beroepsverenigingen.’

 

Welk Zetje heeft jouw VAR nodig?

 

Ik wil graag meer informatie

 

 

 

Zetje VAR op de kaart!

Een VAR oprichten in je eigen organisatie die er werkelijk toe doet. Wat komt daar bij kijken en belangrijker; hoe pak je dat aan?.


Herken je vragen als:
- We willen wel een VAR oprichten maar weten niet waar te beginnen?
- Wat komt er allemaal kijken bij het oprichten van een VAR?
- Hoe kunnen we een VAR in onze organisatie beginnen?
- Welke stappen kunnen we nemen om een VAR op te richten?
- Hoe zetten we het proces verder in gang wanneer de VAR eenmaal is gestart?
- En als er eenmaal een VAR is; hoe weet die VAR dan wat ze kan gaan doen?
- Hoe komen we aan leden? Aan faciliteiten?

– En wat als…?

 

Dan is de training; ‘Hoe Zetje een VAR op?’ geschikt

…want tijdens deze training van een dag (twee dagdelen) krijg je alle handvatten die je met elkaar nodig hebt om een goede basis te leggen voor de oprichting van een VAR..

Opzet van de training

Tijdens deze praktische training ga je als VAR-geïnteresseerden intensief met elkaar aan de slag. Je legt samen een goede basis voor de oprichting van een VAR. Een basis waar je in organisatie verder op kunt bouwen.


Onderwerpen

 • CAO aanbeveling VAR;
 • De Governance code Zorg;
 • Bestaansrecht VAR;
 • Beroepsinhoudelijke argumenten om een VAR op te richten;
 • Gespreksonderwerpen met bestuurder en management;
 • Keuzes medezeggenschap; verpleegkundigen, verzorgenden en/of zorgprofessionals;
 • Reglement VAR;
 • Faciliteiten VAR;
 • Een VAR kost geld!
 • Samenwerkingsovereenkomst VAR – bestuurder;
 • Competentieprofiel VAR-lid;
 • Activeren en mobiliseren van je collega’s;
 • Beren op de weg.
   

Te verwachten resultaat

Na het volgen van deze training heb je een goede basis om een VAR constructief vorm te geven.

Benodigde voorkennis

Deze training is voor VAR-geïnteresseerden, verpleegkundigen, verzorgenden, zorgprofessionals management en bestuurders.

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.

 

De tarieven zijn inclusief:
- Een online voorgesprek;
- De voorbereiding én voorbereidingstijd;
- Een op maat geschreven programma;
- Een op maat uitgevoerd programma;
- Mijn begeleiding;
- Materiaal; pen, aantekenboekje etc.;

- Mijn boek: Zetje VAR op de kaart!, voor elke deelnemer;

- Mijn kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden, voor elke deelnemer;

- 24-uurs helpdesk voor VAR- en communicatievraagstukken.


Exclusief:
- Reiskosten à € 0,45 per km;

- Verblijfskosten trainer en deelnemers.

 


Géén BTW
De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Daar zit je dan… je hebt een plaats weten te veroveren in de VAR. En dan?

 

Je wilt graag jouw stem laten horen en een bijdrage leveren om invloed uit te oefenen op (de totstandkoming van) zorgbeleid en op te komen voor de belangen van je beroepsgroep. Maar hoe doe je dat?

 

Hoe werkt dat nou; zo’n VAR? Wat moet je allemaal weten en kennen, waar moet je rekening mee houden en wat wordt er allemaal van je verwacht? Het is logisch dat je met dit soort vragen rondloopt.

 

Een Zetje in de goede richting!
Speciaal voor leden die nieuw zijn in een VAR (of nog moeten komen) biedt Zetje een praktische trainingsdag aan. Deze training geeft je als beginnend VAR-lid een goede basis om mee te kunnen gaan draaien in jouw eigen VAR.

 

Spreekt jou dat aan?

Mooi, want tijdens deze praktisch toegespitste training van een dag ga je intensief aan de slag met de basis van het VAR-lidmaatschap en ontdek je antwoorden op jouw vragen.

 

Opzet van de training
Tijdens deze praktische training van een dag (twee dagdelen) doorlopen we stap voor stap de basiselementen die belangrijk zijn voor jou als beginnend VAR-lid.

 

Onderwerpen

 • De basis op orde in de VAR;
 • De VAR als autonoom orgaan;
 • Structuur en cultuur;
 • De VAR binnen de VAR;
 • Samenwerking in de VAR;
 • Samenwerking VAR en bestuurder(s) en management;
 • De Koers van de VAR;
 • Doelstellingen van de VAR;
 • Taken en rollen binnen de VAR;
 • Werkwijze van de VAR;
 • Basis vergadertechnieken en besluitvorming;
 • Adviestraject VAR; gevraagd en ongevraagd;
 • De achterban of achterbang?;
 • Communicatie en gedrag.

 

Te verwachten resultaat

Na het volgen van de training heb je een stevige basis om een actieve en constructieve bijdrage te leveren binnen jouw VAR.

 

Benodigde voorkennis

Deze training is voor beginnende en onervaren VAR-leden.

 

SBU
Studiebelastingsuren; circa één uur.

 

Investering

€ 349,00 per persoon.


Dit tarief is inclusief:
- Koffie, thee, frisdrank en lunch;
- Materiaal; pen en aantekenboekje;

- Boek: Zetje VAR op de kaart!;

- Kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden.

 

Voorwaarden deelname

Elke deelnemer:

- Krijgt voorafgaand aan de training een korte schriftelijke intake.
- Woont de volledige training bij en levert hierin een actieve bijdrage.

 

Data en locaties

- Woensdag 29 november 2023 in Den Haag

- Maandag 29 januari 2024 in Tilburg
- Woensdag 5 juni 2024 in Zwolle
- Woensdag 27 november 2024 in Den Haag

 

Duur

Een dag van 9.30 – 17.00 uur.


Géén BTW

De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Een VAR die nog moet starten of die net gestart is heeft het vaak erg druk met zoeken naar een duidelijke en werkbare structuur, werkwijze en samenwerking.

Herken je vragen als:
- Hoe pakken we het VAR-werk aan?
- Hoe organiseren we het VAR-werk?
- Welke onderwerpen of thema’s pakken we als VAR op?
- Hoe overleggen en besluiten we als VAR?
- Hoe werken we zo goed mogelijk samen in de VAR?
- Wie doet wat in de VAR? 
- Wat moeten we als VAR weten en ontwikkelen?

Dan is de training Zetje VAR in beweging geschikt

…want tijdens deze training van een dag (twee dagdelen) leer je de dagelijkse praktijk van de VAR en zijn rol goed kennen. 


Opzet van de training

Tijdens deze praktische training ga je als VAR intensief met elkaar aan de slag om een goede basis te leggen waar je verder op kunt bouwen.


Onderwerpen

 • Bestaansrecht van de VAR;
 • Taken, rollen, bevoegdheden van de VAR;
 • Onderlinge samenwerking;
 • Samenwerking met de bestuurder;
 • Basiselementen voor het VAR-werk;
 • Werkwijze VAR;
 • Basis vergadertechnieken;
 • Besluitvormingsprocessen.
   

Te verwachten resultaat

Na het volgen van de training heeft de VAR een goede basis om met elkaar de medezeggenschap constructief vorm te geven.

Benodigde voorkennis

Deze training is voor beginnende en onervaren VAR-ren.

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.

 

De tarieven zijn inclusief:
- Een online voorgesprek;
- De voorbereiding én voorbereidingstijd;
- Een op maat geschreven programma;
- Een op maat uitgevoerd programma;
- Mijn begeleiding;
- Materiaal; pen, aantekenboekje etc.;

- Mijn boek: Zetje VAR op de kaart!, voor elke deelnemer;

- Mijn kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden, voor elke deelnemer;

- 24-uurs helpdesk voor VAR- en communicatievraagstukken.


Exclusief:
- Reiskosten à € 0,45 per km;

- Verblijfskosten trainer en deelnemers.

 


Géén BTW
De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Een VAR die eenmaal in beweging is, krijgt de behoefte om vanuit een duidelijke koers en meer verdieping resultaatgericht te gaan werken.

Wil je als VAR aan de slag met:
- Hoe bepalen we een gezamenlijke koers?
- Welke doelen stellen we ons?
- Hoe kunnen we meer afgewogen keuzes maken?

- Hoe vinden we (meer) balans in de onderwerpen die de bestuurder aandraagt
  en dat wat de VAR belangrijk vindt?
- Welke kwaliteiten hebben we in onze VAR en hoe kunnen we die zo goed
  mogelijk benutten?
- Welke ambities hebben de leden van de VAR en hoe kunnen we die realiseren?
- Hoe kunnen we efficiënter werken en vergaderen?
- Hoe kunnen we de kwaliteit van onze besluitvorming verhogen?
- Hoe vormen we meer en meer één team?

Dan is de training Zetje VAR op de kaart! geschikt

…want tijdens deze training van twee dagen (vier dagdelen) bouw je als VAR aan kwalitatieve medezeggenschap die ergens voor staat en ervoor gáát.

Opzet van de training

Tijdens deze praktische training werk je vanuit je eigen praktijk aan een VAR die aan zijn koers inhoud en betekenis geeft.

Onderwerpen

 • Werkwijze van de VAR evalueren;
 • Missie en visie (koers) van de VAR;
 • Doelstellingen van de VAR;
 • Taken en rollen binnen de VAR;
 • Kwaliteiten en ambities van VAR-leden;
 • Werkwijze van de VAR bijstellen;
 • Vergaderen en besluitvormen;
 • De hoeden van de Bono;
 • Samenwerking en teambuilding;
 • Communicatie en gedrag.
   

Te verwachten resultaat

Na het volgen van de training heeft je VAR een duidelijke Koers, doelstellingen en een taakverdeling afgesproken op basis van kwaliteiten en ambities van de VAR-leden. De werkwijze, het vergaderen en besluitvormen van de VAR krijgen een boost. Tot slot heb je elkaar beter, op een andere manier dan bij elkaar komen voor vergaderen en overleg, leren kennen.

Benodigde voorkennis

Deze training is voor VAR-ren met wat ervaring die al in beweging zijn. (zie training Zetje VAR in beweging)

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.

 

De tarieven zijn inclusief:
- Een online voorgesprek;
- De voorbereiding én voorbereidingstijd;
- Een op maat geschreven programma;
- Een op maat uitgevoerd programma;
- Mijn begeleiding;
- Materiaal; pen, aantekenboekje etc.;

- Mijn boek: Zetje VAR op de kaart!, voor elke deelnemer;

- Mijn kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden, voor elke deelnemer;

- 24-uurs helpdesk voor VAR- en communicatievraagstukken.


Exclusief:
- Reiskosten à € 0,45 per km;

- Verblijfskosten trainer en deelnemers.

 


Géén BTW
De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Een VAR die op stoom is met een duidelijke koers en concrete doelen, goed onderling samenwerkt en resultaten boekt maar toch verder de diepte in wil…


Wil je als VAR
- Meer invloed uitoefenen op beleid?
- Vroeger betrokken worden in de besluitvorming?
- Objectiever beleid kunnen beoordelen?
- Gemakkelijker beleidsstukken kunnen lezen en duiden?
- Gesprekken met de bestuurder op strategisch, tactisch en operationeel niveau
  kunnen voeren?
- Leren werken met analysemodellen?

Dan is de training ‘Zetje VAR op scherp’ geschikt

… Want tijdens deze training van twee dagen (vier dagdelen) ga je als VAR aan het werk met organisatiebeleid.

 

Opzet van de training

Tijdens deze praktische training werk je vanuit je eigen praktijk aan hoe je als VAR effectief invloed uit kunt oefenen op het organisatiebeleid.

 

Onderwerpen training

 • De beleidsagenda en de beleidscyclus;
 • Organisatiebeleid; strategisch, tactisch en operationeel;
 • Het Fuikmodel en de invloedmogelijkheden van de VAR;
 • Het BOB-model combineren met de hoeden van de Bono;
 • Analysemodel – de Doelboomanalyse. 

 

Te verwachten resultaat

Aan de hand van verschillende analysemodellen leer je om zo objectief mogelijk gedegen besluiten te nemen. Deze training geeft je stevige handvatten om op basis van een eigen visie en missie invloed uit te oefenen op beleid en voorgenomen besluiten.

 

Benodigde voorkennis

Deze training is voor meer ervaren VAR-ren die de basis goed op orde hebben.

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.

 

De tarieven zijn inclusief:
- Een online voorgesprek;
- De voorbereiding én voorbereidingstijd;
- Een op maat geschreven programma;
- Een op maat uitgevoerd programma;
- Mijn begeleiding;
- Materiaal; pen, aantekenboekje etc.;

- Mijn boek: Zetje VAR op de kaart!, voor elke deelnemer;

- Mijn kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden, voor elke deelnemer;

- 24-uurs helpdesk voor VAR- en communicatievraagstukken.


Exclusief:
- Reiskosten à € 0,45 per km;

- Verblijfskosten trainer en deelnemers.

 


Géén BTW
De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Hoe vaak deel je met elkaar de onderlinge ervaringen? Hoe vaak heb je het met elkaar over hoe het in de VAR gaat? Hoe je met elkaar omgaat? Hoe de onderlinge samenwerking verloopt? Hoe de onderlinge communicatie is? Hoe je problemen met elkaar oplost? Hoe het is om het oneens met elkaar te zijn? Hoe het met de veiligheid van eenieder gesteld is?

 

Wanneer je als VAR druk bent met actualiteiten, belangrijke onderwerpen en wat er zoal op jullie afkomt, is de kans groot dat jullie nauwelijks of geen tijd besteden aan het proces. Dat kan op den duur ten koste gaan van de motivatie, het plezier, de betrokkenheid en effectiviteit van de leden van de VAR.


Scherp houden
Er was eens een man die solliciteerde om als houthakker aan de slag te kunnen. De man was erg sterk en zeer gedreven. Hij kreeg de baan! Het salaris was prima en de man had er zin in.
Op zijn eerste werkdag gaf zijn baas hem een grote bijl en liet hem het gebied zien waar hij zijn slag kon slaan. De houthakker ging fanatiek aan de slag. En aan het einde van dag één had hij 18 bomen omgehakt. ‘Gefeliciteerd’, zei de baas, ‘Ga hier mee door.’

De houthakker was erg blij met de stimulerende woorden van zijn baas. En de volgende dag ging hij weer zeer gemotiveerd aan de slag. Op de tweede dag hakte hij 15 bomen om. De derde dag probeerde hij nog beter zijn best te doen, maar hakte slechts 10 bomen om. Dag na dag presteerde hij minder.

‘Ik denk dat ik mijn kracht heb verloren’, dacht de sterke man. Hij ging naar zijn baas en verontschuldigde zich. Hij zei dat hij niet begreep wat er gaande was. ‘Wanneer heb je de bijl voor het laatst geslepen?’, vroeg de baas. ‘Geslepen?’, zei de houthakker, ‘daar heb ik helemaal geen tijd voor gehad. Ik ben druk geweest met het kappen van bomen…’

(Bron onbekend)

Hoe vaak scherpt jullie VAR “zijn bijl?”

 

Goede samenwerking binnen een VAR is gebaseerd op onderling(e):
- Vertrouwen; in elkaar en in elkaars kunnen.
- Acceptatie; van de onderlinge verschillen in zijn, denken en doen.
- Respect; voor elkaar; iedere keer weer.
Vanuit gelijkwaardigheid in een veilige omgeving.

 

Wil je als VAR de bijl scherpen of scherp houden?

 

Dan is de training Zetje erVARing in geschikt

…want tijdens deze training van een dag (twee dagdelen) of twee dagen (vier dagdelen) ga je uitgebreid met elkaar in gesprek over jullie onderlinge communicatie en gedrag.


Opzet van de training

Tijdens deze praktische training werk je vanuit je eigen praktijk aan het van bouwen aan onderling(e) Vertrouwen, Acceptatie en Respect.

 

Onderwerpen
bijvoorbeeld:

 • Uitgangspunten van teamcommunicatie;
 • Feedback geven en ontvangen;
 • Het Johari venster;
 • Luisteren;
 • Evalueren;
 • Vragen stellen of stellen;
 • De Dramadriehoek;
 • Het ijsbergmodel;
 • De Roos van Leary;
 • Kernkwadranten;
 • Omgaan met weerstand;
 • Aanspreken op gedrag;
 • Teambuilding;
 • Het Hier en Nu;
 • Duidelijkheid versus onvriendelijkheid;
 • Drie aspecten van communicatie
 • Communicatie en gedrag binnen de VAR.

 •  

Te verwachten resultaat

Na het volgen van de training heeft de VAR “zijn bijl” gescherpt. En is er tijd en aandacht geweest voor hoe het met de VAR en zijn leden gaat.

Benodigde voorkennis

Deze training is voor alle VAR-ren die hier mee aan de slag willen.

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.

 

De tarieven zijn inclusief:
- Een online voorgesprek;
- De voorbereiding én voorbereidingstijd;
- Een op maat geschreven programma;
- Een op maat uitgevoerd programma;
- Mijn begeleiding;
- Materiaal; pen, aantekenboekje etc.;

- Mijn boek: Zetje VAR op de kaart!, voor elke deelnemer;

- Mijn kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden, voor elke deelnemer;

- 24-uurs helpdesk voor VAR- en communicatievraagstukken.


Exclusief:
- Reiskosten à € 0,45 per km;

- Verblijfskosten trainer en deelnemers.

 


Géén BTW
De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Het werk van de VAR is niet altijd gemakkelijk. En hoewel we dat vaak zo ervaren hebben we het daar nooit echt over…we gaan maar door.
Het lijkt alsof we dat vanzelfsprekend vinden.


Herken je vragen als:
- Hoe komt het toch dat we ons vaak zo goed voorbereiden en er dan toch niet uitkomt wat we ons hadden voorgenomen?
- Hoe komt het dat we soms dichtslaan wanneer we met de bestuurder of managers in gesprek zijn?
- Hoe komt het dat we af en toe het gevoel krijgen dat we (vaak) in een soort underdog positie zitten?
- Hoe komt het dat we ons niet serieus genomen voelen?
- Wat kunnen we doen om wat krachtiger over te komen?
Wil je hiermee aan de slag en zoek je goede begeleiding?

Dan is de training Dat VARkentje zullen we wel (even) wassen! geschikt

…Want tijdens deze training van een dag (twee dagdelen) gaat jouw VAR intensief aan de slag met dat VARkentje..

 

Opzet van de training

Tijdens deze praktische training werk je vanuit je eigen praktijk met de VARkentjes die gewassen moeten worden.

 

Onderwerpen

 • De valkuilen van professionals in de zorg en de impact daarvan op een VAR;
 • Beperkende overtuigingen;
 • De Dramadriehoek; Aanklager – Redder – Slachtoffer; 
 • Grenzen stellen en bewaken;
 • Feedback geven die er toe doet;
 • Actie = Reactie;
 • Het Hier en Nu!


Te verwachten resultaat

Tijdens deze training ga je actief aan de slag met VAR-communicatie en -gedrag. Op basis van actuele casuïstiek/problematiek leer je, om als VAR, vanuit bewustwording andere/nieuwe keuzes te maken. Keuzes die de VAR helpen om vanuit een autonome positie krachtig zijn werk uit te voeren.


Benodigde voorkennis

Deze training is te volgen voor zowel beginnende als ervaren VAR-ren.

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.


De tarieven zijn inclusief:
- Een online voorgesprek;
- De voorbereiding én voorbereidingstijd;
- Een op maat geschreven programma;
- Een op maat uitgevoerd programma;
- Mijn begeleiding;
- Materiaal; pen, aantekenboekje etc.;

- Mijn boek: Zetje VAR op de kaart!, voor elke deelnemer;

- Mijn kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden, voor elke deelnemer;

- 24-uurs helpdesk voor VAR- en communicatievraagstukken.


Exclusief:
- Reiskosten à € 0,45 per km;

- Verblijfskosten trainer en deelnemers.

 


Géén BTW
De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.

 

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

De cirkel van gedachten
“Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken,
blijf ik denken wat ik altijd heb gedacht.”

en
“Als ik blijf denken wat ik altijd heb gedacht,
blijf ik geloven wat ik altijd heb geloofd.”
want
“Als ik blijf geloven wat ik altijd heb geloofd,
blijf ik doen wat ik altijd heb gedaan.
dus
“Als ik blijf doen wat ik al altijd heb gedaan,
blijft mij overkomen wat me altijd overkomt.”


Herken je vragen als:
- Waarom doen we wat we doen?
- Wat is de reden dat we vaak hetzelfde doen?
- Kan het werk van de VAR ook anders?
- Hoe kunnen we op een andere manier naar hetzelfde kijken?
- Waarom hebben we het altijd zo druk?
- Welke alternatieven zijn er voor hoe we nu vergaderen en besluitvormen?
- Hoe verdelen we het werk evenredig?
- Hoe houden we het overzicht op het VAR-werk?
- Moeten we als VAR alles wat op ons afkomt oppakken?
- Hoe doen andere VAR-ren het?
Wil je hiermee aan de slag en zoek je goede begeleiding?

Dan is de training VARiaties op een thema! geschikt

…Want tijdens deze training van een dag (twee dagdelen) gaat jouw VAR intensief aan de slag met VARiaties op een thema!

 

Opzet van de training

Tijdens deze praktische training ga je vanuit je eigen praktijk actief aan de slag met de manier waarop je nu werkt en hoe het ook anders kan.

 

Onderwerpen

 • Patronen;
 • Het Teamdoematigheidsmodel;
 • Verkennen, herkennen en erkennen;
 • Van nieuwe inzichten naar anders inrichten;
 • De Hoeden van de Bono;
 • Overleg en besluitvorming;
 • Evaluatie en reflectie.


Te verwachten resultaat

Tijdens deze training ga je actief aan de slag met de praktijk van jouw VAR. Wanneer je eenmaal weet wat er zoal mogelijk is in werkwijzen kan de VAR daarna makkelijker en bewuster keuzes maken.

 

Benodigde voorkennis

Deze training is te volgen voor zowel beginnende als ervaren VAR-ren.

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.

 

De tarieven zijn inclusief:
- Een online voorgesprek;
- De voorbereiding én voorbereidingstijd;
- Een op maat geschreven programma;
- Een op maat uitgevoerd programma;
- Mijn begeleiding;
- Materiaal; pen, aantekenboekje etc.;

- Mijn boek: Zetje VAR op de kaart!, voor elke deelnemer;

- Mijn kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden, voor elke deelnemer;

- 24-uurs helpdesk voor VAR- en communicatievraagstukken.


Exclusief:
- Reiskosten à € 0,45 per km;

- Verblijfskosten trainer en deelnemers.

 


Géén BTW
De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.

 

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Waarom horen wij toch zo weinig van onze achterban? Wat moeten we met onze achterban? Wie is onze achterban nu feitelijk? Veelgehoorde vragen.

PR, communicatie met de achterban, berichtgeving, netwerken, imago en identiteit…

Een eigen visie, onderbouwde keuzes en duidelijke en concrete afspraken zijn enorm belangrijk om van communicatie en PR een succes te maken.
Wil je hiermee aan de slag en zoek je goede begeleiding?

Dan is de training Zetje VAR in de schijnwerpers! geschikt

…Want tijdens deze training van een dag (twee dagdelen) gaat jouw VAR intensief aan de slag met zijn achterban.

 

Opzet van de training

Tijdens deze praktische training werk je vanuit je eigen praktijk aan hoe je als VAR invulling kunt geven aan achterbanbeleid.

 

Onderwerpen

 • Achterban of achterbang;
 • Dé achterban bestaat niet;
 • Wie is onze achterban;
 • Hoe kijkt jouw VAR naar zijn achterban? (identiteit VAR);
 • Hoe kijkt jullie achterban naar de VAR? (imago VAR);
 • Wat willen wij met onze achterban? met welke reden;
 • Wat wil jouw VAR met wie, wanneer, waarom en hoe communiceren?
 • Het belang van een persoonlijke boodschap.
 • Organiseren van een VAR-themabijeenkomst, VAR-evenement of VAR symposium;
 • Losse flodders of een VAR communicatie- en PR-plan.
   

Te verwachten resultaat

Tijdens deze training maak je inzichtelijk wie jouw achterban is en wat je met deze achterban wilt en kunt. Na het volgen van deze training heb je voldoende handvatten om bewust, doelgericht, systematisch en procesmatig invulling te geven aan eigen achterbanbeleid.


Benodigde voorkennis

Deze training is te volgen voor zowel beginnende als ervaren VAR-ren.

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.

 

De tarieven zijn inclusief:
- Een online voorgesprek;
- De voorbereiding én voorbereidingstijd;
- Een op maat geschreven programma;
- Een op maat uitgevoerd programma;
- Mijn begeleiding;
- Materiaal; pen, aantekenboekje etc.;

- Mijn boek: Zetje VAR op de kaart!, voor elke deelnemer;

- Mijn kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden, voor elke deelnemer;

- 24-uurs helpdesk voor VAR- en communicatievraagstukken.


Exclusief:
- Reiskosten à € 0,45 per km;

- Verblijfskosten trainer en deelnemers.

 


Géén BTW
De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Een autonome VAR die:
- werkelijk uitspreekt wat hij wil, of de bestuurder/het management dat nu leuk vindt of niet;
- krachtige, onderbouwde adviezen geeft die discussies of mogelijk zelfs wrijving oproepen;
- het debat aangaat met zijn bestuurder en het hartstochtelijk oneens durft te zijn met haar;
- zelf duidelijke keuzes maakt wat hij wel en niet wil of doet;
Vervangt lief door LEF. LEF is lief zonder i.


Herken je vragen als:
- Hoe komt het dat we in feite nooit echt durven zeggen wat we willen?
- Wat gebeurt er met ons als VAR wanneer we met de bestuurder in overleg zijn?
- Hoe komt het dat we (vooraf) altijd rekening houden met wat de bestuurder wil?
- Wat maakt het dat we koste wat het kost (mogelijke) onenigheid of conflicten vermijden?
- Hoe komt het dat we, als VAR, regelmatig met de mond vol tanden staan?
- Wat maakt dat we deze ongelijkwaardige relatie (blijven) accepteren?
- Wat kunnen we doen wanneer onze bestuurder afspraken niet nakomt?
- Wat moet er gebeuren om het goede gesprek, zonder ‘censuur’ met elkaar te kunnen voeren?

- Wat kunnen we doen wanneer onze bestuurder boos op ons wordt?
- Hoe komt het dat we het overleg met onze bestuurder regelmatig als onprettig of belerend
ervaren?
- Wat kunnen we doen wanneer onze bestuurder niet op onze adviezen reageert?

 

Dan is de training; ‘Zetje schrap voor een aanVARing! geschikt

…want tijdens deze training van een dag (twee dagdelen) ga je als VAR aan de slag met bewustwording van je eigen communicatie en gedrag en de communicatie en het gedrag van je bestuurder.
En ja, dat mag je best spannend vinden!

 

Opzet van de training

Tijdens deze praktische training ga je als VAR met elkaar haarfijn analyseren wat je met elkaar in stand houdt en op welke wijze je een start kunt maken om meer LEF te ontwikkelen.


Onderwerpen (sterk afhankelijk van de casuïstiek)

 • Zetje zelf op de kaart!
 • Kwaliteiten en valkuilen;
 • Onze (verwarrende en niet constructieve) gedachten;
 • Verschil tussen duidelijkheid en onvriendelijkheid;
 • Het Hier en Nu!
 • Bespreekbaar maken van communicatie en gedrag;
 • Status en hoe we daar mee omgaan;
 • Calimero en Goliath gedrag;
 • De Dramadriehoek;
 • Het ijsbergmodel;
 • Verschillen tussen een meningsverschil en een conflict;
 • Beren op de weg;
 • Team-coaching en supervisie.
   

Te verwachten resultaat

Na het volgen van deze training heb je een basis om lief om te zetten in LEF!

 

Benodigde voorkennis

Deze training is voor VAR-ren die last hebben van hun eigen onvermogen, zich professioneel willen ontwikkelen en bereid zijn om (oude) patronen los te laten.

 

SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.

 

De tarieven zijn inclusief:
- Een online voorgesprek;
- De voorbereiding én voorbereidingstijd;
- Een op maat geschreven programma;
- Een op maat uitgevoerd programma;
- Mijn begeleiding;
- Materiaal; pen, aantekenboekje etc.;

- Mijn boek: Zetje VAR op de kaart!, voor elke deelnemer;

- Mijn kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden, voor elke deelnemer;

- 24-uurs helpdesk voor VAR- en communicatievraagstukken.


Exclusief:
- Reiskosten à € 0,45 per km;

- Verblijfskosten trainer en deelnemers.

 

- Verblijfskosten trainer en deelnemers.


Géén BTW
De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

We gaan het in deze intensieve training over JOU hebben! En niet over adviseren, vaktechnische zaken of beleid om een aantal onderwerpen te noemen. Echt over jou. Om precies te zijn over jouw persoonlijke ontwikkeling in communicatie en gedrag, binnen de VAR en daarbuiten.

Persoonlijk leiderschap gaat over jouw doelen realiseren door je eigen kwaliteiten en talenten echt te benutten. Persoonlijk leiderschap ontwikkel jij door vanuit persoonlijke bewustwording en ontwikkeling richting te geven aan jouw eigen leven. Deze training geeft gegarandeerd een boost aan de persoonlijke effectiviteit van alle VAR-leden en dus ook aan de VAR zelf.

 

Kies je eigen rol en invloed
In een VAR werken is niet altijd even gemakkelijk. Vaktechnische kennis is niet genoeg. Je moet kunnen omgaan met conflicterende belangen, samenwerken met mensen die je minder goed liggen en gezamenlijk toch tot goede en breed gedragen besluiten komen. Je krijgt ongetwijfeld te maken met ongeduld, weerstandsgedrag, onbegrip, boosheid, passiviteit en meer. Bij jezelf en bij anderen, en dat kan jou weer beïnvloeden. Vraag je je weleens af hoe het komt dat mensen totaal verschillende opvattingen hebben? Word je ook zo moe van mensen met een negatieve blik die altijd iets te zeuren hebben? Erger jij je meer dan je lief is? En hoe ga je daarmee om, keer op keer? Dat kan knap lastig zijn. Zetje leert jou omgaan met deze situaties door je bewust te maken van je eigen gedachten, gedrag, rol en invloed.

 

Wat leer je?
De training Zetje zelf op de kaart! biedt je praktische handvatten voor je persoonlijke ontwikkeling:

- Je ontwikkelt een professionelere manier van communiceren.
- Je wordt je bewuster van jouw gedrag in werk- en privésituaties.
- Je leert jezelf en anderen beter begrijpen door patronen en overtuigingen te herkennen. Op basis daarvan ben en werk je makkelijker samen met anderen.

- Je ontdekt wat er gebeurt in de communicatie tussen jou en de ander. Wat weerhoudt jou er bijvoorbeeld van om iemand aan te spreken of feedback te geven? Of hoe komt het dat je je in bepaalde situaties erg klein en overdonderd kunt voelen?

 

Bewustwording:
- Wat maakt het dat je je niet altijd durft te uiten?
- Dat je ja zegt terwijl je eigenlijk nee had willen zeggen?
- Dat je denkt dat je alles goed moet doen en zeker wanneer anderen naar je kijken of luisteren.
- Duidelijkheid niet meer verwarren met onvriendelijkheid.
- Nee is ook een antwoord.
Te ONT-moeten! Je moet namelijk niets. Ook al denk jij dat ik denk dat jij denkt…
Het zelfinzicht dat je verder ontwikkelt, helpt je om gemakkelijker problemen of lastige situaties op te lossen.

 

Welke competenties ontwikkel je?
In deze training ga je aan de slag met de (verdere) ontwikkeling van de
volgende competenties: doelen stellen, aanpassingsvermogen, zelfkennis, inlevingsvermogen,

gespreksvaardigheid, onafhankelijkheid, assertiviteit, luisteren,  doorvragen, zelfsturing, feedback geven en ontvangen, samenwerken, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, aanspreken op gedrag en zelfreflectie.

 

Hoe is de training opgebouwd?
De training Zetje zelf op de kaart! is vooral praktisch van opzet en gevuld met verwerkingsopdrachten. We werken zowel in kleine groepjes als samen met de complete groep. Jouw praktijk is leidend en uitgangspunt bij de opdrachten.

Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Daarbij spelen we steeds in op de persoonlijke inbreng van deelnemers. De training biedt je een goede en brede basis voor je verdere persoonlijke ontwikkeling in de rest van je (professionele) leven. Zetje deelt namelijk verrassende inzichten met je uit verschillende theorieën en modellen over communicatie en gedrag. Deze inzichten zetten jouw eigen gedrag en dat van collega's gegarandeerd in een nieuw licht.


Wat verwacht Zetje van jou?
Zetje heeft ambitieuze doelen voor jou en jouw VAR met deze training. Om die te bereiken is het nodig dat je volledig bereid bent om:

Als gehele VAR deze training te volgen;
Je gedachten; “zo ben ik nu eenmaal” te laten varen;
Kritisch naar je eigen communicatie, denken, gedrag en functioneren te kijken;
De gevolgen daarvan te verkennen, te herkennen en te erkennen;
Jezelf te ontwikkelen en je wilt samenwerken met andere deelnemers.

 

Een schriftelijke intake is vereist. Zo zorgen we samen voor een optimaal resultaat.

 

Voor wie is de training bedoeld?
Deze training Zetje zelf op de kaart! richt zich op VAR’en die zich willen ontwikkelen in hun communicatie en gedrag. Om de eigen Regie te pakken en zelf duidelijke, afgewogen keuzes te maken. Lef te tonen in plaats van lief te doen en dreigende spanningen of conflicten aan te gaan in plaats van te vermijden.

 

Duur
Drie afzonderlijke dagen verspreid over een periode van maximaal zes maanden. Een trainingsdag duurt van 09.00 tot 17.00 uur, inclusief pauzes, tenzij anders overeengekomen.


Trainer

Michiel van Vliet, erVARen communicatie- en gedragstrainer en (team)coach.

 

Te verwachten resultaat

Na het volgen van de training hebben de VAR-leden een boost in hun persoonlijke ontwikkeling gehad


Benodigde voorkennis

Deze training is voor alle VAR’en die hier mee aan de slag willen.


SBU
De trainingen van Zetje geven géén extra studiebelastingsuren.

 

De tarieven zijn inclusief:

- Een online voorgesprek;

- Een schriftelijke intake van elke deelnemer

- De voorbereiding én voorbereidingstijd;
- De uitvoering van het programma;
- Mijn begeleiding;
- Materiaal; pen, aantekenboekje etc.;

- Mijn boek: Zetje VAR op de kaart!, voor elke deelnemer;

- Mijn kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden, voor elke deelnemer;

- 24-uurs helpdesk voor VAR- en communicatievraagstukken;


Exclusief:
- Locatie en verblijfskosten trainer en deelnemers.
- Reistijd trainer à 0,45 cent per km. gerekend van postcode 5706DW.


Géén BTW
De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.


Locatie:

Door de opdrachtgever te regelen.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Elke VAR heeft (vice)voorzitter; dat is een gegeven. Vaak is de (vice)voorzitter een VAR-lid met veel ervaring en verbindende kwaliteiten.

 

(Vice)Voorzitter zijn van de VAR vraagt nogal wat van je als mens. In feite ben je hèt aanspreekpunt, het kopstuk, de leider en soms de kop van Jut van de VAR. Ga er maar aanstaan, naast de vaak drukke reguliere baan. De meeste VAR-voorzitters en vicevoorzitters zijn autodidacten; leren zichzelf het voorzitterswerk aan en hebben het werk afgekeken van hun voorganger(s).

 

Wil je als VAR: 

- Een meer competente en complete (vice)voorzitter die een professionele bijdrage levert aan het werk van de VAR?

- Een (vice)voorzitter met meer kennis over zijn functie, taken, rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden?

- Een (vice)voorzitter die met meer inzicht en plezier zijn werk uitvoert?

 

Schrijf je (vice)voorzitter dan vandaag nog in voor de training ‘Zetje competente (vice)voorzitter in!’
... Want tijdens deze training van een dag (twee dagdelen) gaat de (vice)voorzitter van jouw VAR intensief aan de slag met zichzelf in de rol van voorzitter.

 

Opzet van de training

Tijdens deze praktische training werkt je voorzitter vanuit zijn eigen praktijk aan nieuwe inzichten, bewustwording, kennis, vaardigheden en verdieping om een professionele bijdrage te leveren aan het VAR-werk.

 

Onderwerpen training

- Taak, rol en functie (vice)voorzitter
- Verantwoordelijkheden en bevoegdheden (vice)voorzitter
- Positie ten opzichte van- en samenwerking met de secretaris

- Jaarplanning van de VAR-werkzaamheden
- Taken en rollen van de vergaderdeelnemers

- Voorzitten
- Verschillende fasen in een vergadering
- Besluitvormingsprocessen

- Evalueren en feedback geven
- Communicatie en gedrag
- Tips & trucs

 

Te verwachten resultaat

Deze training geeft je (vice)voorzitter praktische handvatten, bewustwording en inzichten om het werk competenter en met meer plezier uit te voeren.

 

Benodigde voorkennis

Deze training is voor onervaren (vice)voorzitters en voor (vice)voorzitters die hun kennis, inzichten en vaardigheden willen aanscherpen.

 

SBU
Studiebelastingsuren; circa twee.

 

Voorwaarden deelname en certificaat

 Elke deelnemer:

- Krijgt voorafgaand aan de training een schriftelijke intake, formuleert ten minste twee persoonlijke leerdoelen en levert die voor aanvang van de training in.

- Woont de volledige training bij en levert hierin een actieve bijdrage

- Studiebelastingsuren circa twee.

 

Inschrijving

De training is op basis van open inschrijvng en gaat door bij inschrijving van tenminste zes deelnemers.

 

Plaats en datum van de training

Maandag 12 februari 2024 in Zwolle

Woensdag 26 juni 2024 in Den Haag

Woensdag 20 november 2024 in Tilburg

 

Duur

Een dag van 9.30 – 17.00 uur.

 

Investering

€ 349,00 per persoon.

 

Dit tarief is inclusief:
- Koffie, thee, frisdrank en lunch;
- Materiaal; pen en aantekenboekje;

- Boek: Zetje VAR op de kaart!;

- Kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden.

 

Géén BTW

De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Elke VAR heeft een secretaris. Regelmatig is dat iemand die deze functie op zich heeft genomen “omdat niemand anders het wilde’. Wellicht herkenbaar?


Een secretaris heeft een uitermate belangrijke en verantwoordelijke functie die serieus genomen moet worden. Toch blijkt in de praktijk dat veel secretarissen nauwelijks enige administratieve of secretariële achtergrond hebben. Vaak vinden ze opnieuw de wielen uit of gaan zo goed en zo kwaad als het gaat verder in de voetsporen van hun voorganger.

 

Wil je als VAR:
- Een meer competente en complete secretaris die een professionele bijdrage levert aan het werk van de VAR?

- Een secretaris met meer kennis over haar functie, taken, rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden?

- Een secretaris die met meer inzicht en plezier haar werk uitvoert?

 

Schrijf je secretaris dan vandaag nog in voor de training ‘Zetje competente secretaris in!’
... Want tijdens deze training van een dag (twee dagdelen) gaat de secretaris van jouw VAR intensief aan de slag met zichzelf in de rol van secretaris.

 

Opzet van de training

Tijdens deze praktische training werkt je secretaris vanuit haar eigen praktijk aan nieuwe inzichten, bewustwording, kennis, vaardigheden en verdieping om een professionele bijdrage te leveren aan het VAR-werk.

 

Onderwerpen training

- Taak, rol en functie secretaris
- Verantwoordelijkheden en bevoegdheden secretaris
- Positie ten opzichte van en samenwerking met de voorzitter

- Jaarplanning van de VAR-werkzaamheden
- SMART-formuleren
- Vergadercyclus van de VAR
- Opstellen van een agenda
- Verslagleggen en notuleren; tips & trucs
- Uitwerken van het verslag/de notulen
- Actielijst, besluitenlijst
- Archiveren van documenten
- Correspondentie VAR

 

Te verwachten resultaat

Deze training geeft je secretaris praktische handvatten, bewustwording en inzichten om het werk competenter en met meer plezier uit te voeren.

 

Benodigde voorkennis

Deze training is voor onervaren (plaatsvervangende) secretarissen en voor (plaatsvervangende) secretarissen die hun kennis, inzichten en vaardigheden willen aanscherpen.

 

SBU
Studiebelastingsuren; circa twee.

Voorwaarden deelname en certificaat

Elke deelnemer:

- Krijgt voorafgaand aan de training een schriftelijke intake, formuleert ten minste twee persoonlijke leerdoelen en levert die voor aanvang van de training in.

- Woont de volledige training bij en levert hierin een actieve bijdrage.

 

Inschrijving

De training is op basis van open inschrijvng en gaat door bij inschrijving van tenminste zes deelnemers.

 

Plaats en datum van de training

Dinsdag 3 oktober 2023 in Tilburg

Dinsdag 30 januari 2024 in Tilburg

Woensdag 19 juni 2024 in Zwolle

Woensdag 16 oktober 2024 in Den Haag

 

Duur

Een dag van 9.30 – 17.00 uur.

 

Investering

€ 349,00 per persoon.

 

Dit tarief is inclusief:
- Koffie, thee, frisdrank en lunch;
- Materiaal; pen en aantekenboekje;

- Boek: Zetje VAR op de kaart!;

- Kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden.

 

Géén BTW

De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.

 

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder

Bijna elke VAR heeft een dagelijks bestuur (DB).

Er zijn verschillende vormen van een DB bekend en denkbaar.

- Voorzitter – vicevoorzitter – secretaris
- Voorzitter – secretaris
- Voorzitter – ambtelijk secretaris
- Voorzitter – vicevoorzitter – ambtelijk secretaris

- Voorzitter – secretaris – ambtelijk secretaris

- Voorzitter – vicevoorzitter
- Voorzitter – secretaris – DB-lid
- Voorzitter –  DB-lid – ambtelijk secretaris

- Andere vormen zijn mogelijk.

 

Meestal bestaat een DB uit twee of drie personen.

Een DB is een belangrijk orgaan binnen een VAR. Het DB geeft op een niet- hiërarchische manier leiding en structuur aan het werk van de VAR. Dat is geen gemakkelijke opgave. Daarom is onderlinge samenwerking en duidelijkheid zo belangrijk. Duidelijkheid over de taak, rol, bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het DB. Die afspraken leg je samen vast. Sleutelwoord voor een DB is Leiderschap.

 

Wil je als DB:

- De onderlinge samenwerking optimaliseren en makkelijker onderling samenwerken: elkaar beter begrijpen, aanvoelen en aanvullen?

- Leiderschap ontwikkelen zonder hiërarchie?
- Meer inhoud en daadkracht om je beter te kunnen profileren in de VAR?

- De VAR op een hoger niveau brengen?

 

Schrijf je DB dan vandaag nog in voor de training ‘Zetje competente DB in!’
... Want tijdens deze training van een dag (twee dagdelen) gaat het DB van jouw VAR (twee of drie personen) intensief aan de slag met de kern van het bestaansrecht van een DB: op een niet hiërarchische manier leiding geven aan de VAR om zo de kwaliteit en de coninuïteit van het VAR-werk te waarborgen.

 

Opzet van de training

Tijdens deze praktische training werkt jouw DB vanuit haar eigen praktijk aan Leiderschap: nieuwe inzichten, bewustwording en kennis om als DB een fundamentele bijdrage te leveren aan het VAR-werk.

 

Onderwerpen training

- Taak, rol en functie DB
- Verantwoordelijkheden en bevoegdheden DB

- Onderlinge verhoudingen binnen het DB
- Leiderschap!
- Ken je pappenheimers
- De coachmatrix
- Evalueren en feedback geven
- Beïnvloeden van gedrag
- Weerstand en omgaan met weerstand
- Oefenen en intervisie

 

Te verwachten resultaat

Deze training geeft jouw DB praktische handvatten, bewustwording en inzichten om het werk competenter en met meer plezier uit te voeren.

 

Benodigde voorkennis

Deze training is voor onervaren en meer ervaren dagelijks besturen die Leiderschap! in de praktijk willen toepassen.

 

SBU
Studiebelastingsuren; circa twee.


Voorwaarden deelname en certificaat

Elk DB:

- Krijgt voorafgaand aan de training een schriftelijke intake, formuleert gezamenlijk ten minste twee concrete leerdoelen en levert die voor aanvang van de training in.

- Woont de volledige training bij en levert hierin een actieve bijdrage.


Inschrijving

De training is op basis van open inschrijving en gaat door bij inschrijving van tenminste drie dagelijks besturen.

 

Datum en plaats training

Dinsdag 5 september 2023 in Zwolle

Dinsdag 16 januari 2024 in Den Haag

Woensdag 12 juni 2024 in Tilburg

Woensdag 2 oktober 2024 in Zwolle

 

Duur

Een dag van 9.30 – 17.00 uur.

 

Investering

€  349,00 per persoon bij een DB van twee personen
€  299,00 per persoon bij een DB van drie personen

Dit tarief is inclusief:
- Koffie, thee, frisdrank en lunch;
- Materiaal; pen en aantekenboekje;

- Boek: Zetje VAR op de kaart!;

- Kantelboek: De kunst en kunde van vragen stellen / Feedback of op de bek feeden.


Géén BTW

De trainingen van Zetje zijn vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO-registratie.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op of vul het contactformulier hiernaast in.


Lees verder